• Geige: ab 100 Euro
  • Kontrabass: ab 600 Euro
  • Klavier: ab 3000 Euro
  • Trompete: ab 100
  • Schlagzeug: ab 100 Euro
  • Harfe: ab 150